English

Trustee

President Tetsuya Yamamoto
Directors Makoto Araie
Masaru Inatani
Aiko Iwase
Yoshiaki Kiuchi
Yasuaki Kuwayama
Chota Matsumoto
Shiroaki Shirato
Kazuhisa Sugiyama
Hidenobu Tanihara
Goji Tomita
Toru Nakazawa
Makoto Nakamura
Takeo Fukuchi
Takeshi Yoshitomi
Auditors Shinichiro Kuroda
Keiji Yoshikawa
Councilors Makoto Aihara
Makoto Araie
Kyoko Ishida
Masaru Inatani
Kenji Inoue
Toshihiro Inoue
Aiko Iwase
Shinji Okubo
Yasumasa Otori
Kenji Kashiwagi
Kazuhide Kawase
Yoshiaki Kiuchi
Shiho Kunimatsu
Toshiaki Kubota
Yasuo Kurimoto
Shinichiro Kuroda
Yasuaki Kuwayama
Hiroshi Sakai
Shoichi Sawaguchi
Nobuyuki Shoji
Shiroaki Shirato
Kazuhisa Sugiyama
Tetsuya Sugiyama
Yasuyuki Suzuki
Masaki Tanito
Hidenobu Tanihara
Shinki Chin
Goji Tomita
Atsuo Tomidokoro
Toru Nakazawa
Tadashi Nakano
Makoto Nakamura
Koji Nitta
Takeshi Hara
Masanori Hangai
Tomomi Higashide
Takeo Fukuchi
Nobuo Fuse
Megumi Honjo
Chota Matsumoto
Chihiro Mayama
Koichi Mishima
Kazuhiko Mori
Junkichi Yamagami
Tetsuya Yamamoto
Keiji Yoshikawa
Takeshi Yoshitomi
Nagahisa Yoshimura